شناسه کاربری :
رمز عبور :


"اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلي آبائِهِ في هذِهِ السّاعَهِ وَفي كُلِّ ساعَهٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً"


امامت اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات


پیش‏گفتار 13
فصل اول: آیه تطهیر و امامت اهل بیت پیامبر 19
مقدمه 19
گفتار اول: مفهوم شناسی اهل بیت 20
گفتار دوم: مصداق شناسی اهل بیت 20
نظریه اختصاص به همسران 22
نظریه جمع میان همسران و اهل كساء 24
نظریه اختصاص به اهل كساء 26
گفتار سوم: عصمت اهل بیت 33
مفهوم رجس 33
تحقق اراده الهی 34
فصل دوم: آیه اولی الأمر و امامت اهل بیت 45
مقدمه 45
گفتار اوّل: توضیح مفردات آیه 46
گفتار دوّم: اقوال مفسران درباره اولی الأمر 52
الف) دیدگاه مفسران اهل سنت 52
ارزیابى 55
ب) دیدگاه مفسران شیعه 58
تقریر اول 58
تقریر دوم 60
گفتار سوم: اولی الأمر، امامان اهل بیت‏اند 60
گفتار چهار: پاسخ‏گویی به اشكال‏ها 61
فصل سوم: آیه «صادقین» و امامت اهل بیت 71
مقدمه 71
گفتار اول: مفهوم شناسی صدق 71
گفتار دوم: مصداق شناسی صادقین 73
ارزیابی اقوال 75
گفتار سوم: عصمت صادقین 78
1. تلازم پیروی مطلق با عصمت. 78
2. تلازم علم به صادق بودن صادقین با عصمت. 78
3. پرهیزگاری و نیاز به پیشوای معصوم 80
گفتار چهارم: صادقان معصوم در احادیث اسلامی 81
صادقین و صدّیقین 84
نکته پایانی 86
فصل چهارم: آیه مودّت و امامت اهل بیت 91
مقدمه 91
گفتار اول: بیان مفاهیم و مفردات آیه 93
ارزیابی 99
گفتار دوم: اقوال و آراء 99
1. درخواست یاری و ترک دشمنی از قریش 100
2. درخواست یاری از انصار 102
3. تبلیغ و هدایت به مقتضای رابطه خویشاوندی 103
4. حسن معاشرت با خویشاوندان (صله ارحام) 104
5. مودت طاعات و تقرب به خداوند 105
6. مودت خاندان پیامبر 106
طرفداران 106
گفتار سوم: روایات فریقین و اعتبار سنجی آن‌ها 113
الف) روایات اهل سنت 113
ب) روایات شیعه 118
گفتار چهارم: اعتبار سنجی روایات و پاسخ به شبهات 125
شبهه اول 125
پاسخ 126
شبهه دوم 126
پاسخ 127
شبهه سوم 128
پاسخ 129
شبهه چهارم 130
پاسخ 130
شبهه پنجم 131
پاسخ 131
شبهه ششم 133
پاسخ 133
شبهه هفتم 135
پاسخ 135
شبهه هشتم 136
پاسخ 136
نکته پایانی 137
گفتار پنجم: تبیین دلالت آیه مودّت بر امامت اهل بیت و پاسخ به شبهات 137
1. وجوب محبت و افضلیت 138
اشکالات ابن تیمیه 140
پاسخ 141
2. وجوب محبت و وجوب اطاعت 143
اشکالات ابن تیمیه 145
پاسخ 146
اشکالات دهلوی و آلوسی 146
پاسخ 147
فصل پنجم: حدیث ثقلین و امامت اهل بیت 152
مقدمه 152
گفتار اول: متن حدیث ثقلین 153
گفتار دوم: اعتبار حدیث ثقلین 155
گفتار سوم: دلالت حدیث ثقلین بر امامت اهل بیت 160
الف) قرینه مقام 160
ب) وجوب پیروی از اهل بیت پیامبر 162
گفتارهایی از عالمان اهل سنت 165
ج) عصمت اهل بیت 167
د) افضلیت اهل بیت 168
هـ) ولایت امیر المؤمنین در حدیث ثقلین 169
و) حدیث ثقلین و آیه اولی الأمر 170
گفتار چهارم: اهل بیت پیامبر چه کسانی‌اند؟ 170
پاسخ به یک اشکال 174
افشای یک مغالطه 175
فرضیه اجماع اهل بیت 179
ارزیابی 180
گفتار پنجم: پاسخ به شبهات 180
الف) شبهه روایات معارض 180
پاسخ 181
ب) شبهه شورای مهاجران و انصار 185
پاسخ 185
گفتار ششم: وجود امام زمان 186
فصل ششم: حدیث سفینه و امامت اهل بیت 193
مقدمه 193
گفتار اوّل: تعابیر مختلف حدیث سفینه 194
گفتار دوم: بررسی سنـد حدیث سفینه 195
شبهه ابن تیمیه بر حدیث سفینه و پاسخ آن 197
شبهه ناصرالدین آلبانی بر حدیث سفینه و پاسخ آن 198
تضعیف عطیه عوفی و پاسخ آن 199
تضعيف حسن بن ابی جعفر و پاسخ آن 202
تضعیف طرق حدیث ابی‏ذر و پاسخ آن 203
خلاصه بحث درباره سند حدیث سفینه 206
گفتار سوم: مفاد و مدلول حدیث سفینه 207
1. «مشبّـه بـه» 207
2. «مشبّـه» 208
3. «وجه شبـه» 208
لوازم و نتایج تشبیه در این روایت 209
1. وجوب اطاعت مطلق از اهل بیت:و حرمت مخالفت با آنان 209
2. عصمت اهل بیت: 209
3. افضلیت اهل بیت: بر سایر امت 210
4. امامت اهل بیت 211
گفتارهایی از برخی عالمان اهل سنّت 211
گفتار چهارم: پاسخ به اشکالات 213
1. ناممکن دانستن تمسک به اهل بیت: 213
پاسخ 213
2. اخذ شریعت از اصحاب و أخذ طریقت از اهل بیت: 214
پاسخ 214
3. اجماع اهل بیت مقصود است 218
پاسخ 218
4. اهل سنّت پیروان واقعی اهل بیت:! 218
پاسخ 219
فصل هفتم: حدیث امان و امامت اهل بیت 223
گفتار اول: متن و سند حدیث امان 223
1. متن و راویان حدیث امان 223
2. منابع حدیث در کتب اهل سنّت 225
3. حدیث امان در منابع شیـعه 227
4. اعتبار حدیث 229
سخن ذهبی درباره حدیث و نقد آن 230
گفتار دوم: بررسی مدلول و مفاد حدیث امان 231
نکـات مقدماتی 231
معنای امان، محور اصلی مدلول حدیث امان 233
1. نشـانه بودن 233
2. نقش تکـوینی و فاعلی داشتن در جهان 234
3. نقش غایی امام در نظام خلقت 240
4. نقش غایی اهل بیت در نظام تشریعی عالم 243
5. جایگاه و منزلت ویژۀ اهل بیت نزد خداوند متعال 244
نتیجه 247
فصل هشتم: حدیث باب حطّه و لزوم پیـروی از اهل بیـت 251
گفتار اول: متن و سند حدیث باب حطّه 251
روایت باب حطّه در منابع اهل سنّت 251
روایت باب حطّه در منابع شیعه 253
گفتار دوم: مفاد و مدلول حدیث باب حطّه 255
فصل نهم: حدیث دوازده جانشین 261
گفتار اول: متن و سند حدیث و ویژگی‎های جانشینان 261
گفتار دوم: مصداق شناسى دوازده جانشین 264
سخنی بر پایه تحقیق و انصاف 267
گفتار سوم: پاسخ به اشكالات 268
اشكال اوّل 268
پاسخ 268
اشكال دوم 268
پاسخ 269
اشكال سوم 272
پاسخ 272
اشكال چهارم 273
پاسخ 274
اشكال پنجم 275
پاسخ 275
اشكال ششم 277
پاسخ 278
گفتار چهارم: تفسیرهاى نادرست 278
ارزیابى 280
فصل دهم: افضلیت و عصمت اهل بیت در آیه و روایات صلوات 285
مقدمه 285
گفتار اول: معنای واژه آل 286
گفتار دوم: دلالت آیه صلوات بر عظمت مقام و شخصیت پیامبر 286
گفتار سوم: اشتراک آل با پیامبر در تکریم و تعظیم ویژه الهی 289
گفتار چهارم: افضلیت و عصمت آل پیامبر 291
گفتار پنجم: پاسخ به اشکالات 295
اشکال اول 295
پاسخ 296
اشکال دوم 296
پاسخ 297
اشکال سوم 297
پاسخ 298
کتابنامه 301
نمایه: آیات 319
نمایه: روایات 327
نمایه: موضوعات 333
نمایه: اشخاص 340
نمایه: کتابها 351
نمایه: مکانها 353