شناسه کاربری :
رمز عبور :


"اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلي آبائِهِ في هذِهِ السّاعَهِ وَفي كُلِّ ساعَهٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً"


براهین و نصوص امامت


فهرست مطالب
پیش‏گفتار 15
بخش اول: براهین امامت 19
فصل اول: برهان افضلیت 21
شرط افضلیت در امامت 21
اهل سنت و افضلیت امام 24
افضلیت امیرالمؤمنین و دلایل آن 26
دلیل اول: آیه مباهله 27
دلالت آیه بر افضلیت امیرالمؤمنین 29
شواهد روایی 30
پاسخ به اشکالات 31
دلیل دوم: حدیث طیر 34
سند حدیث 34
دلالت حدیث طیر 38
پاسخ به اشکالات 38
دلیل سوم: احادیث اخوت 43
دلیل چهارم: حدیث منزلت 45
دلیل پنجم: شباهت با پیامبران 46
دلیل ششم: روایات دیگر 46
فصل دوم: برهان عصمت 49
شرط عصمت در امامت 49
اشکال: بی نیازی معصوم از امام 50
پاسخ 50
اشکال: خطا ناپذیری اجماع امت 51
پاسخ 51
اشکال: کافی بودن قرآن برای حفظ شریعت 51
پاسخ 52
اشکال: نقل غیر متواتر از امام 52
پاسخ 53
قرآن و عصمت امام 54
عصمت امیرالمؤمنین 57
عصمت امیرالمؤمنین از نگاه آیات و روایات 58
فصل سوم: برهان علم 67
ارکان علم امام 67
علم امام به مسائل دیگر 69
دیدگاه دیگران 71
علم جامع و کامل امیرالمؤمنین 71
فصل چهارم: برهان معجزه 79
حقیقت و دلالت معجزه 80
امیرالمؤمنین و دعوی امامت 83
معجزات امیرالمؤمنین 84
خبرهای غیبی امیرالمؤمنین 85
استجابت دعا 87
معجزات و کرامات دیگر 90
خلاصه برهان 94
پاسخ به دو اشکال 94
بخش دوم: نصوص امامت 97
فصل اول: نصوص جلیّ 99
نصوص جلیّ در کتاب‏های کلامی 100
نصوص جلیّ در منابع روایی 104
الف) منابع روایی شیعه 104
ب) منابع روایی اهل سنّت 111
فصل دوم: حدیث الدار 113
نقد سخن ابن‏تیمیه 115
دلالت حدیث 116
پاسخ به اشکالات 118
اشکال اول: عمومیت حدیث الدار 118
پاسخ 118
اشکال دوم: ایمان افرادی دیگر به پیامبر 119
پاسخ 120
اشکال سوم: ایمان پیشین علی 120
پاسخ 120
اشکال چهارم: انذار خویشاوندان یا تعیین جانشینی؟ 120
پاسخ 121
اشکال پنجم: تعداد بنی‏عبدالمطلب 121
پاسخ 122
اشکال ششم: معلوم نبودن رهبر امت اسلامی پس از پیامبر 122
پاسخ 123
اشکال هفتم: ناسازگاری حدیث الدار با ایمان ابوطالب 123
پاسخ 123
اشکال هشتم: روایتی ناسازگاربا حدیث الدار 124
پاسخ 124
اشکال نهم: نسخ حدیث الدار 125
پاسخ 125
فصل سوم: نصّ جلیّ و پدیده اختلاف 127
پاسخ این اشکال چنین است: 128
اشکال: فرضیه کتمان نصوص امامت و رفتار صحابه 129
پاسخ 129
اشکال: پی آمد نادرست فرضیه کتمان نصوص امامت 133
پاسخ 133
فصل چهارم: نصوص فعلی 135
اشکال: جانشینی افرادی دیگر 139
پاسخ 139
اشکال: بازگشت پیامبر از سفر تبوک و عزل امیرالمؤمنین 140
پاسخ 140
اشکال: قطعی نبودن دلالت استخلاف در مدینه 140
پاسخ 141
فصل پنجم: آیة ولایت و امامت اميرالمؤمنين 143
گفتار اول: واژه‏شناسي ولي و ولايت 144
گفتار دوم: مقصود از ولايت در آيه ولایت 148
طرح دو دیدگاه 148
دلايل ديدگاه شيعه 149
دلیل اول 149
دلیل دوم 151
دلیل سوم 151
گفتار سوم: احاديث شأن نزول 153
تحقيق و بررسي 156
تشکیک در شأن نزول آیه 157
گفتار چهارم: پاسخگویی به اشکالات 163
اشکال اول: جمله «و هم راكعون»‌حال نيست 163
وجوه ديگر 166
اشکال دوم: دادن زكات در حال ركوع، ملاك مدح نيست 167
اشکال سوم: دادن زکات در نماز با توجه کامل به خداوند منافات دارد 168
اشکال چهارم: اطلاق لفظ جمع بر مفرد پذيرفته نيست 169
اشکال پنجم: ولايت درباره خدا و پيامبر به معناي امامت نيست. 171
اشکال ششم: معناي ولايت با سياق آيات هماهنگ نیست 172
اشکال هفتم: ولايت فعلي، مقصود است نه ولايت شأني 174
اشکال هشتم: زمان اعمال ولايت بيان نشده است 176
اشکال نهم: امام به آيه ولايت، احتجاج نكرده است 177
اشکال دهم: عمل صحابه چگونه توجيه مي‌شود؟ 177
اشکال یازدهم: امامت ديگر امامان شيعه و حصر امامت در علي 179
سخن پاياني 180
فصل ششم: حدیث غدیر و امامت امیرالمؤمنین 183
گفتار اول: تواتر حدیث غدیر 184
معیار حدیث متواتر 185
تواتر حديث غدير از نگاه عالمان اهل سنت 186
سخنان بي‌اساس 192
گفتار دوم: حديث غدير در نقل محدثان و مورخان 198
1. كوتاه‌ترين نقل 198
2. گزارش دوم 199
3. گزارش سوم 199
4. گزارش چهارم 201
5. گزارش پنجم 202
6. گزارش ششم، روايت سليم بن قيس هلالي 202
7. بلندترين گزارش 204
محورهای خطبه غدیر 207
گفتار سوم: جایگاه حدیث غدیر در تفکر اسلامی 215
حدیث غدیر در کتاب و سنت 216
اهل بیت پیامبر و حدیث غدیر 216
عید غدیر 217
نگارش‌ها و پژوهش‌هاي ويژه 219
گفتار چهارم: اولویت نبی و امامت علی 225
تشکیک در جملة «ألست اولی بکم من انفسکم» 227
پاسخ 228
اشکال: ولایت به معنای امامت نیست 228
پاسخ 230
اشکال: اولویت، بیانگر معنای مولی نیست 232
پاسخ 233
اشکال: مولی به اولویت در تصرف اختصاص ندارد 234
پاسخ 235
اشکال: مولی به معنای اولویت در قرابت است 236
پاسخ 237
گفتار پنجم: تلازم امامت و محبّت 239
گفتار ششم: مفاد حدیث غدیر از نگاه اهل بیت و صحابه پیامبر 243
الف) اهل بیت پیامبر 243
ب). صحابه پیامبر 245
پاسخ به مناقشات ابن‏تیمیه 249
گفتار هفتم: امامت علی و خلافت خلفا 255
اشکال 258
پاسخ 258
نقد 258
گفتار هشتم: پاسخگویی به اشکالات 260
اشکال اول: انکار استعمال مولی در معنی اولی 260
پاسخ 261
پاسخ شبهه از نگاه عالمان اهل سنت 263
اشکال دوم: دعای پیامبر و ولایت محبت و نصرت 264
پاسخ 265
اشکال سوم: نارسایی در بیان مقصود 266
پاسخ 266
اشکال چهارم: وجود دو امام در یک زمان 267
پاسخ 268
اشکال پنجم: شکایت عده‏ای از امیرالمؤمنین نزد پیامبر 269
پاسخ 270
اشکال ششم: لزوم لغویت 273
پاسخ 273
اشکال هفتم: عدم احتجاج به حدیث غدیر 274
پاسخ 274
اشکال هشتم: تأکید بر محبّت و نصرت امیرالمؤمنین 280
پاسخ 282
اشکال نهم: نامناسب بودن زمان و مکان اعلان امامت 284
پاسخ 285
گفتار نهم: پاسخ به شبهاتی دیگر 287
شبهه اول: حدیث غدیر قبل از واقعه غدیر 287
پاسخ 288
شبهه دوم: معانی مختلف مولی 289
پاسخ 289
شبهه سوم: روایات ناسازگار با دلالت حدیث غدیر بر امامت 290
پاسخ 291
شبهه چهارم: نا آگاهی شیعیان از معنای حدیث غدیر 292
پاسخ 293
شبهه پنجم: صحابه پیامبر حدیث غدیر را به امامت تفسیر نکرده‏اند 293
پاسخ 294
شبهه ششم: امامان اهل بیت و معنای حدیث غدیر 294
پاسخ 295
شبهه هفتم: سخن امام کاظم و معنای حدیث غدیر 296
پاسخ 297
شبهه هشتم: واژه مولی مبهم است 297
پاسخ 297
شبهه نهم: ناسازگاری گفتار و رفتار علی با دلالت حدیث غدیر برامامت 298
پاسخ 299
گفتار دهم: غدیر و ابلاغ کامل رسالت 302
وجوه و اقوال دیگر 305
نقش بی‏بدیل امامت در نظام اسلامی 310
گفتار یازدهم: کمال دین و نومیدی کافران 313
احادیث شأن نزول 314
معنای اکمال دین 316
نومیدی کافران از دین اسلام 318
1. روز ظهور اسلام 319
نقد 319
2. روز فتح مکه 319
نقد 319
3. روز نزول آیات برائت 320
نقد 320
4. روز عرفه 320
نقد 320
سخن مؤلف المنار 321
نقد 321
5. روز غدیر خم 323
فصل هفتم: حديث منزلت و امامت حضرت علی 327
گفتار اول: سند حدیث منزلت 328
سخنان بی‌پایه 330
موارد صدور حدیث منزلت 331
گفتار دوم: دلایل عمومیت منازل در حدیث منزلت 333
الف) اسم جنس مضاف بر عمومیت دلالت می‏کند 333
ب) استثنا، بیانگر تعمیم است 334
اشکال بی‌اساس 335
نادرستی احتمال تقیید در خلافت هارون 337
استثناء متّصل است نه منقطع 338
گفتار سوم: تقریرهای چهارگانه 342
تقریر اول: جانشینی هارون پس از موسی 342
اشکال 342
پاسخ 343
تقریر دوم: شایستگی هارون برای جانشینی موسی 344
تقریر سوم: وجوب اطاعت هارون بر قوم موسی 345
اشکال 345
پاسخ 346
اشکال 346
پاسخ 346
اشکال 347
پاسخ 348
تقریر چهارم: مطابقت مستثنا و مستثنا منه در اطلاق و تقیید 349
اشکال 350
پاسخ 350
گفتار چهارم: پاسخگویی به اشکالات 352
اشکال: اختلاف هارون، منزلت جدیدی نبود 352
پاسخ 352
اشکال: ولایت ابوبکر در زمان پیامبر 354
پاسخ 354
اشکال: عمومیت نداشتن خلافت علی 356
پاسخ 356
بخش سوم:پندار تعارض در نصوص امامت 359
گفتار اول: آيه استخلاف 361
ارزيابي و نقد 362
اشکال 366
پاسخ 366
گفتار دوم: آيه مخلَّفين 370
ارزیابی و نقد 371
گفتار سوم: حديث اقتدا 374
نقد سندي 374
نقد دلالي 375
گفتار چهارم:استخلاف ابوبکر در نماز 380
ارزیابی و نقد 381
گفتار پنجم: دلایل دیگر 386
الف) دوران سي ساله خلافت 386
نقد 387
ب) رواياتي ديگر 387
نقد 388
ج)گواهي اصحاب 390
نقد 390
خلاصه 391
فهرست آیات 395
فهرست روایات 403
فهرست اعلام 407
فهرست ادیان – فرق – قبایل 423
فهرست: مکانها 425
فهرست منابع 428